ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το DiPedia.eu ως ψηφιακή πλατφόρμα μηχανογράφησης είναι απόλυτα σύμφωνο με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μετά από ενυπόγραφη συναίνεση. Συγκεκριμένα :

  • για ενήλικες μαθητές απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεση τους
  • για ανήλικους μαθητές απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεση του κηδεμόνα
  • για εκπαιδευτικούς απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεση τους

Κρυπτογράφηση

Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής κρυπτογραφημένα. Για την τήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός χρησιμοποιεί ένα και μοναδικό ψηφιακό κλειδί για τη διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης.

Το ψηφιακό κλειδί καταχωρείται μια φορά από το χρήστη – διαχειριστή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Είναι μοναδικό και χρησιμοποείται μόνο για τα δεδομένα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που χρησιμοποιεί την εφαρμογή DiPedia.

Με τη χρήση του ψηφιακού κλειδιού γίνονται όλες οι πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών με κρυπτογράφηση. Η ανάκτηση των προσωπικών δεδομένων, για χρήση στην εφαρμογή στις διάφορες φόρμες καταχώρησης καθώς και στις διάφορες εμφανίσεις-αναφορές, γίνεται με αποκρυτογράφηση με τη χρήση του μοναδικού ψηφιακού κλειδιού.

Το μοναδικό ψηφιακό κλειδί δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων αλλά αποθηκεύεται με τη μορφή cookie μόνο στους τερματικούς υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

Με την τήρηση της διαδικασίας αυτής, είναι αδύνατη η πρόσβαση στα δεδομένα σε όσους δεν διαθέτουν το φηφιακό κλειδί κρυπτογράφησης.