ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (COST CONTROL)

Στο πληροφοριακό σύστημα DiPedia.eu διατίθεται προαιρετικά ένα υποσύστημα ελέγχου κόστους (cost control). Το υποσύστημα διαθέτει τη δυνατότητα καταχώρησης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων αλλά και την παρακολούθηση απολογισμού δηλαδή την καταχώρηση των πραγματικών εσόδων και εξόδων.

Η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των εσόδων και των εξόδων γίνεται από το χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές κατηγορίες :

 • ΕΣΟΔΑ
  • Εγγραφές
  • Βιβλία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
  • Δίδακτρα
 • ΕΞΟΔΑ
  • Μισθοδοσία
  • Ενοίκια
  • Κοινόχρηστα
  • Αναλώσιμα
  • Απρόβλεπτα

Η καταχώρηση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων γίνεται ανά ημερομηνία, ποσότητα και ποσό. Η καταχώρηση του απολογισμού των πραγματικών εσόδων και εξόδων γίνεται ανά ημερομηνία, ποσότητα και ποσό ενώ επιπλέον συμπληρώνεται και έλεγχος εξόφλησης.

Η καταχώρηση των πραγματικών εσόδων και εξόδων μπορεί να γίνει συνολικά ή ατομικά δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων δαπανών π.χ. μισθοδοσία εκπαιδευτικού ή μεμονωμένων εσόδων π.χ. δίδακτρα μαθητή. Με τη δυνατότητα αυτή το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση και την παραγωγή αναφορών π.χ. για όλες τις κατηγορίες εσόδων ενός μαθητή καθώς και την πορεία εξόφλησης ώστε να είναι γνωστή άμεσα οι οικονομικές εκρεμότητες.

Το υποσύστημα cost control είναι ένα εργαλείο υπολογισμού και ελέγχου κόστους. Σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται ως ένα σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών κινήσεων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.